Typy služeb

Bydlení pro seniory a DPS Domovy pro seniory Krátkodobé odlehčovací služby LDN Alzheimer centra a DZR Terénní služby a centra Rezidence a 55+

Bydlení pro seniory a DPS

Bydlení pro seniory a Domy s pečovatelskou službou je komerční bydlení formou nájmu, nebo koupí bytu. Obvykle v moderních komplexech, které jsou přizpůsobeny potřebám seniorů. Pečovatelská služba je poskytována buď daným zařízením, nebo externě.

Komu je určeno?

Bydlení pro seniory a Domy s pečovatelskou službou jsou určeny pro seniory, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní péči. Malometrážní bytové jednotky jsou určeny seniorům, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb vyžadují z důvodu věku, nebo zdravotního stavu pomoc a péči jiné osoby, přičemž tuto pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci. Někdy jsou tato zařízení nazývána domy s byty zvláštního určení.

Jak to funguje?

Ubytování je poskytováno na základě nájemní smlouvy pro konkrétní ubytovací jednotku. V bytech je zajištěn výkon pečovatelské služby (vlastní, nebo externí). Není zde poskytována nepřetržitá pečovatelská služba, jako v domovech pro seniory. Služba funguje v občasném režimu nastaveném dle dohody seniora a poskytovatele. Tato pečovatelská (ambulantní) služba spočívá zejména v dodání, přípravě a podávání jídla, zajištění nákupů, pomoci při osobní hygieně, úklidu domácnosti, praní prádla, obstarání pedikúry, apod.

Úkony a čas poskytování pečovatelské služby, kterou obvykle poskytují pracovníci v sociálních službách, si obyvatel vyjedná s poskytovatelem a obě strany toto podpisem stvrdí ve smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby. Podmínky a nabídka jednotlivých zařízení se liší. Detailní konkrétní informace získate od jednotlivých provozovatelů. 

Domovy pro seniory

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí celodenní stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Komu je určeno?

Ubytování je nabízeno v jednolůžkových (menší počet) a vícelůžkových pokojích s nepřetržitou pečovatelskou službu a ošetřovatelskou péči. Podmínkou pro přijetí je přiznání příspěvku na péči nebo alespoň podaná žádost. Pokoje jsou vybaveny základním zařízením, postel (obvykle polohovací), noční stolek, skříň na šatstvo a k dispozici jsou pomůcky (polohovací křesla, vozíky, přenosné toalety apod.)

Jak to funguje?

Pečovatelská služba je poskytována nejčastěji pracovníky v sociálních službách. Pečovatelské služby v souladu se zákonem musí zahrnovat pomoc s jídlem a hygienou, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, zprostředkování společenského kontaktu, aktivizační, terapeutické a kulturní činnosti.

V domovech má každý klient přiděleného svého klíčového pracovníka, tj. pracovníka, který je jakýmsi jeho důvěrníkem nebo patronem, povídá si s klientem, zajímá se, jak je spokojen se službami a je mu oporou při jakémkoli problému nebo přání seniora službu nějak uzpůsobit jeho potřebám. Úkolem důvěrníka je navázat vztah s klientem založený na důvěře a opoře. Klíčový pracovník také komunikuje s rodinou a blízkými klienta, protože on je právě tím, kdo ví o svém klientovi nejvíce, kdo je mu nejbližší a k dispozici, kdo mu poskytuje i tolik důležitou psychologickou podporu.

Krátkodobé odlehčovací služby

Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti.

Komu je určeno?

Služba poskytuje podporu, možnost odpočinku a regenerace sil osobě trvale pečující v domácnosti o seniora. Pomáhá rodinám zvládnout soustavnou péči o seniora dočasným "odlehčením". Přispívá k plnohodnotnému životu pečujících i seniora.

Jak to funguje?

Odlehčovací služba může být poskytována v určité dny nebo hodiny v domácnostech, nebo v zařízeních s denním, týdenním, nebo dlouhodobým pobytem. Po ukončení poskytování služby se klient navrací do domácího prostředí. Odlehčovací služby mohou být poskytovány opakovaně.

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování a pečovatelských a ošetřovatelských služeb 24 hodin denně. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, vzdělávací a aktivizační činnost, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.

Léčebny dlouhodobě nemocných - LDN

LDN jsou součástí zdravotnických zařízení, která poskytují lůžkovou a rehabilitační péči pro chronicky nemocné pacienty u kterých je nutný dlouhodobější pobyt a jsou špatně léčitelní. Léčebny jsou buď součástí nemocnic, popř. jejich samostatným (odloučeným) oddělením, nebo jsou samostatným subjektem. Mnoho nesoběstačných seniorů je umísťováno v LDN po dobu, než je pro ně nalezeno vhodné volné místo v sociálních službách.

Komu je určeno?

V zařízeních LDN se pečuje o dlouhodobě nemocné klienty staršího, ale i mladšího věku. Jsou to nemocní, u kterých je již ukončen diagnostický proces a charakter jejich nemocí vyžaduje dlouhodobou sesterskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Důležitou roli v péči o tyto klienty hraje právě rehabilitační péče, která probíhá přímo na oddělení, kontinuálně i několikrát denně dle potřeby. Velký důraz je kladen vedle pohybové aktivity i na psychickou aktivitu nemocných (např. léčba prací) a také se zdůrazňuje individuální přístup k hospitalizovaným.

Jak to funguje?

Pacienti jsou v Léčebnách obvykle umisťováni na smíšených odděleních s více lůžkami. Oddělení jsou v některých léčebnách specializovaná podle typu poskytované péče. V novějších a modernizovaných léčebnách jsou standardem dvou a třílůžkové pokoje a některé nabízejí za určitý poplatek několik nadstandardně vybavených (jednolůžkových) pokojů.

Léčebny dlouhodobě nemocných jsou vedeny odborníky nejčastěji z oboru geriatrie. Lékařská péče je v nich zajištěna na dobré úrovni; mezi ošetřujícími lékaři převažují specializace interního lékařství, všeobecného lékařství a místy také geriatrie. Ústavní pohotovostní služba je zajišťována nasmlouváním lékařů - externistů různých odborností, a spočívá ve službě v Léčebně v době mimo standardní pracovní dobu ošetřujících lékařů. Ošetřovatelskou péči zajišťuje tým sester, je rovněž zajištěna rehabilitace a ergoterapie (rozdílným způsobem) a fungují kvalifikované sociální pracovnice. Některé Léčebny zaměstnávají pastoračního pracovníka. Obvykle není obsazena funkce psychologa.

 

Alzheimer centra a DZR

Alzheimer centra, nebo také Domovy se zvláštním režimem, je označení pro celoroční pobytová zařízení pro lidi, kteří z důvodu svého onemocnění či postižení potřebují speciální služby přizpůsobené této nemoci či postižení (potřebují „zvláštní režim“ ). Kromě ubytování a stravy nabízí domovy obvykle také řadu denních aktivit (např. cvičení, vycházky, poslech četby…) přizpůsobených potřebám lidí se syndromem demence.  

Komu je určeno?

Klientům s Alzheimerovou chorobou, pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu stařecké demence a jiných typů demence se zachovalou mobilitou, tzn. schopnost samostatné chůze aspoň s kompenzační pomůckou

Jak to funguje?

Senioři s výše uvedenými problémy patří k těm vůbec nejzranitelnějším skupinám obyvatel. Doporučujeme si při hledání vhodného Alzheimer centra, či Domova se zvláštním režimem pečlivě ověřit, zda má zařízení registrovanou sociální službu pro domov se zvláštním režimem a pokusit se sehnat reference od jiných uživatelů služby zařízení  či jejich blízkých. Tato zařízení fungují velmi podobně jako Domovy pro seniory, s tím, že jsou přizpůsobeny specifickým potřebám klientů. Na rozdíl od Domovů pro seniory, kde mají senioři naprosto volný pohyb, je za přesně definovaných okolností možné pohyb klientů omezit, aby byla zajištěna jejich bezpečnost.

Zařízení by měla vytvářet atmosféru a podmínky co nejvíce podobné běžnému domácímu prostředí a aktivity během dne (např. vstávání, doba jídla, procházky apod.) přizpůsobovat zvykům a přáním klientů tak, aby se v domově cítili opravdu „jako doma“. Kromě ubytování a stravy by měla nabízet aktivity typu cvičení, vycházky, poslech četby apod.)  a tyto uzpůsobit speciálním potřebám klientů. Doporučujeme si před nástupem do zařazení ověřit nabídku těchto aktivit, ideální je zařízení před uzavřením smlouvy o využití služeb osobně navštívit.

 

Zdravotní služba

Jsou poskytovány seniorům v jejich vlastním prostředí na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, nebo ošetřujícího lékaře (v případě předchozí hospitalizace). Tuto službu poskytují zkušené zdravotní sestry s registrací MZ, která je opravňuje pracovat bez odborného dohledu. Je zaměřena na zlepšení či udržení zdraví, nebo zmírňování utrpení. Sestry navštěvují své nemocné seniory v jejich domácnosti (včetně víkendů a svátků) a poskytují jim odborné úkony tak, aby nemuseli pobývat ve zdravotnickém zařízení (např. příprava a podávání léků, odběr biologického materiálu, aplikace inzulínu a injekce proti bolesti, nácvik chůze s chodítkem, o berlích nebo francouzských holích, prevence proleženin – polohování).

První podnět k ošetřovatelské péči dává lékař, a to doporučením, které určuje počet návštěv u pacienta, cíle a formy jejich naplnění. Zdravotní sestra v souladu se stávající lékařskou diagnózou vypracuje ošetřovatelský plán, podle kterého probíhá následná péče. Každý den provádí jednotlivé ošetřovatelské úkony, zapisuje všechny objektivní nálezy, změny a biologické hodnoty, o nichž pravidelně informuje ošetřujícího lékaře. Po skončení ošetřovatelské péče sepíše dokumentaci, kterou rovněž předá lékaři.

Denní centra a stacionáře

Denní centra poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem posílit samostatnost a soběstačnost seniorů v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Stacionáře poskytují ambulantní služby seniorům a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Pečovatelská služba

Tato služba je poskytována seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a nejsou již schopni vlastními silami zvládat péči o sebe a domácnost. Pomáhá seniorům zvládat každodenní úkony, které by si dělali sami, kdyby samostatně zvládli osobní péči a péči o domácnost. Má tu výhodu, že senior může zůstat co nejdéle doma v prostředí, na které je zvyklý a kde se cítí dobře.

Cílem služby je obstarat sociální služby pro seniory v jejich přirozeném prostředí tak, aby jejich život byl srovnatelný s životem jejich vrstevníků. Pečovatelka dochází ve všední dny v dohodnutém čase za seniorem, který bydlí sám nebo s rodinnými příslušníky, kteří jsou část dne v práci. Pečovatelka pomáhá nebo obstará seniorovi osobní hygienu, přesun po bytě, běžnou péči o vlastní osobu, přípravu či zajištění a podávání stravy, údržbu domácnosti, lidský kontakt - povídání, čtení, hraní her, zajistí bezpečí apod. Pečovatelskou službu nejčastěji poskytují pracovníci v sociálních službách - pečovatelé. Pečovatelé neprovádějí ošetřovatelské úkony, např. neošetřují proleženiny, otevřené rány ani neprovádějí rehabilitační cvičení. Služba může být poskytována dlouhodobě po celý rok pět dnů v týdnu, v případě potřeby i o víkendech a svátcích, záleží na dohodě s poskytovatelem.. Pečovatelské služby patří mezi služby sociální, kam spadá i Osobní asistence, která se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase.

 

Rezidence a 55+

Seniorské rezidence jsou soukromá zařízení, která slouží pro dlouhodobý pobyt klientů realizovaný formou pronájmu bytu, koupí bytu do vlastnictví, nebo chráněného bydlení s možností využívání širokého spektra služeb dle individuálních potřeb a požadavků. Do seniorské rezidence klienti odcházejí v době, kdy jsou aktivní a zcela nebo z velké míry soběstační a jejich soběstačnost je zde i nadále intenzivně podporována a rozvíjena.

V seniorských rezidencích klienti bydlí v bytových jednotkách s vlastní kuchyní a příslušenstvím, které jsou ohledně vybavení přizpůsobeny potřebám seniorů. Klienti zde žijí zcela samostatně a využívají pouze služeb, které si objednají – v závislosti na svých požadavcích a svém zdravotním stavu. V seniorské rezidenci nejsou nijak kontrolováni, rezidenci mohou kdykoli opustit a kdykoli se sem znovu vrátit – jako do vlastního bytu.

Služby

Ošetřovatelské a zdravotní služby, v případě potřeby, jsou poskytovány prostřednictvím vlastního ošetřovatelského personálu nebo outsourcovaných zdravotních služeb. Dále se nabízejí služby spojené s bydlením přes aktivizaci a péči o tělo apod. až po kulturní, sportovní i společenské vyžití - v závislosti na nabídce konkrétního zařízení.

Pro koho

Rezidence jsou určeny pro ty, kteří chtějí žít samostatný, aktivní život i v pokročilejším věku. Chtějí nebo potřebují odlehčit od celoživotních stereotypů a povinností a v bezpečném zázemí, pohodlí a příjemném prostředí si chtějí užít důchod. Rezidence se stává novým domovem, který si klient vybere podle vlastních představ a zároveň v případě potřeby či zhoršujícího se zdravotního stavu dostane veškerou péči. 

Finance

Finanční stránka je u tohoto typu bydlení velmi podstatným aspektem, protože bydlení v seniorské rezidenci vyžaduje dostatečné finanční zázemí (které v České republice určitě nepokrývá běžný důchod). Proto je dobré zajímat se a připravit sebe, nebo naše rodiče na toto období buď vlastní formou pojištění či připojištění.

 

© 2024 můjdůchod.cz, s.r.o. | Obchodní podmínky

Muj duchod