Příspěvek na péči

Co je příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je určen těm lidem, kteří se v důsledku svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neobejdou bez pomoci jiné osoby. Jedná se tedy o lidi, kteří potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb Zákon přesně definuje o jaké potřeby jde a podle jejich rozsahu je pak odstupňována výše příspěvku na péči.

Ke stažení:

Počet životních potřeb,
které osoba není schopna zajistit
Stupeň závislostiVýše příspěvku osobě
do 18ti let - měsíčně
Výše příspěvku osobě
nad 18 let - měsíčně
3 stupeň I (lehká závislost) 3.300 Kč 880 Kč
4-5 stupeň II (středně těžká závislost) 6.600 Kč 4.400 Kč
6-7 stupeň III (těžká závislost) 13.900 Kč 12.800 Kč
8-10 stupeň IV (úplná závislost 19.200 Kč 19.200 Kč

Kdo může požádat?

  • rodinný příslušník – manžel/ka, rodiče, dítě, příbuzní
  • osoba blízká – partner/ka, nebo jiná osoba
  • poskytovatel sociálních služeb

Jak požádat?

  1. Vyplněnou žádost: Žádost o příspěvek na péči a přílohu Oznámení o poskytovateli pomoci podejte (osobně, poštou nebo v podatelně) na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce. Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout i na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce.
  2. Sociální pracovník z příslušného Úřadu práce Vaši žádost posoudí tak, že provede sociální šetření – bude zjišťovat, jak moc samostatný je žadatel ve svém přirozeném prostředí.
  3. Krajská pobočka Úřadu práce požádá příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení toho zda, a pokud ano, do které kategorie ze stupňů závislosti žadatel spadá.

Jak probíhá sociální šetření?

Skládá se ze dvou částí:

  1. Pracovnice Úřadu práce provede přímo v místě bydliště žadatele šetření, jehož výsledkem je vyhotovení seznamu úkonů, které je/není schopna daná osoba zvládnout). O tomto šetření je vyhotoven písemný záznam, který je pracovník povinen na vyžádání předložit.
  2. Poté proběhne posouzení zdravotního stavu žadatele (provede posudkový lékař pracující pod Českou správou sociálního zabezpečení, obvykle na základě dokumentace, kterou si sám vyžádá od (v žádosti uvedeného) lékaře. Je-li daná osoba předvolána před komisi pro posouzení zdravotního stavu, ale nemůže se dostavit, je nutné se omluvit a vysvětlit, že např. z důvodu zdravotního stavu to není možné.
 

© 2024 můjdůchod.cz, s.r.o. | Obchodní podmínky

Muj duchod